Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê năm 2016


    Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TCTK về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê năm 2016. Cụ thể như sau:

Giới thiệu về Bộ môn cơ sở


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn cơ sở

Trang : [1]

Thống kê truy cập