Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Giới thiệu về Bộ môn Lý luận chính trị


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Lý luận chính trị


 

 

1. Giới thiệu về giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị:

Tổng số giảng viên: 6

Trong đó:

Tiến sỹ: 01

Thạc sỹ: 04

Cử nhân: 01

 *Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Thạc sỹ Triết học
Danh sách giảng viên:

TT Họ và tên Trình độ
1 Nguyễn Vương Cường Thạc sỹ
2 Vũ Thanh Hoa Tiến sỹ
3 Lê Thị Bích Giang Thạc sỹ
4 Trịnh Thị Nha Trang Thạc sỹ
5 Nguyễn Thị Xiêm Cử nhân


 2. Bộ môn trực thuộc trường là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:


a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Bo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.


b/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên và các môn học thuộc Bộ môn quản lý.
 

c/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ.
 

d/ Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, tham gia phối hợp trong công tác quản lý HSSV.


đ/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.


e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn.
 

g/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Bộ môn.

 

3. Các học phần Bộ môn giảng dạy:

 

TT Học phần
1 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Kinh tế chính trị
5 Giáo dục chính trị

 

4. Quy mô đào tạo và định hướng phát triển

Hằng năm Bộ môn tham gia đào tạo các hệ:

- Cao đẳng chính quy

- Cao đẳng liên thông

- Cao đẳng tại chức

- THCN chính quy

- THCN tại chức

Vì vậy số lượng học sinh, sinh viên Bộ môn đào tạo hàng năm vào khoảng hơn 3000 học sinh- sinh viên.

Cùng với sự phát triển về quy mô đào tạo của nhà trường, Bộ môn Lý luận chính trị được nhà trường dự kiến sẽ phát triển thành Khoa để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo.

 


Thống kê truy cập