Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê


Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê


 

1. Hội đồng Trường

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

 

- Hiệu trưởng: Tiến sỹ  Nguyễn Ngọc Tú

  

   Sinh ngày: 09/11/1962

   Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh

   Dân tộc: Kinh

   Trình độ chuyên môn: TS. Kinh tế

   Ngày bổ nhiệm: 06/01/2011

   Điện thoại: Cơ quan: 02413.824612

 

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách về Giáo dục- đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Tổ chức - Cán bộ và Xây dựng đội ngũ, Thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng.

 

 

 

- Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Viết Quân

 

  

   Sinh ngày:  30/01/1966 

   Quê quán:  Duy Tiên - Hà Nam

   Dân tộc: Kinh

   Trình độ chuyên môn: Ths. Quản lý giáo dục

   Ngày bổ nhiệm: 01/6/2012

   Điện thoại: Cơ quan: 02413.824610

 

    Lĩnh vực phụ trách: Tài chính,  Hành chính-Quản trị, Xây dựng cơ bản, Đời sống, An ninh trật tự, Tự vệ cơ quan và Công tác HSSV.

 
Tập thể Cán bộ Giảng viên nhà trường 12/2015

 

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác
4. Các phòng chức năng và cơ sở phục vụ đào tạo

- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
- Phòng Tài vụ
- Phòng Công tác học sinh, sinh viên

- Trạm Y tế

- Ban Quản lý Ký túc xá
5. Các khoa và bộ môn trực thuộc Trường
- Khoa Thống kê
- Khoa Kế toán - Tài chính
- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh

- Khoa Ngoại ngữ
- Bộ môn Cơ sở
- Bộ môn Lý luận chính trị

- Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
 


Thống kê truy cập