Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính Ngân hàng


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp


Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005

Giới thiệu về Khoa Kế toán- Tài chính


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kế toán- Tài chính

Trang : [1]

Thống kê truy cập