Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng


     Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê đã ký Quyết định ban hành "Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng"; Nội dung cụ thể như sau:

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê Kinh tế - xã hội


Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005
 

Giới thiệu về Khoa Thống kê


 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Thống kê

Trang : [1]

Thống kê truy cập