Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, bài tập của giảng viên Trường Cao đẳng Thống kê (Ban hành kèm theo quyết định số 63/ QĐ-CĐTK ngày 14/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê)


I. Cơ sở pháp lý :

1- Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
 

2- Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi xây dựng Chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học ĐH, CĐ và TCCN.

3- Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành "Quy định về chế độ Chế độ làm việc đối với giảng viên".
 

4. Quyết định số 451/QĐ-CĐTK ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng ban hành "Quy định chế độ công tác của giảng viên Trường Cao đẳng Thống kê".

 

 

 


II. Công tác nghiên cứu khoa học :

2.1. Nhiệm vụ NCKH :
 

1/ Thực hiện các đề tài NCKH các cấp:

 

 Đề tài cấp nhà nước: bao gồm đề tài trong khuôn khổ các chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước và đề tài độc lập cấp nhà nước.

 Đề tài cấp Bộ và tương đương:

­         Đề tài trọng điểm ưu tiên, trọng điểm cấp Bộ;
 

­         Đề tài cấp Bộ.

­         Đề tài nhánh cấp nhà nước;

­         Đề tài hợp đồng của Trường với các cơ quan trung ương, địa phương, các doanh nghiệp có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên.
 

 Đề tài cấp cơ sở :

­         Đề tài cấp Trường;
­         Đề tài hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường với các cơ quan trung ương, địa phương, các doanh nghiệp có giá trị hợp đồng dưới 100 triệu đồng.
 

2/ Tổ chức và tham gia thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo

¨   Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo.

¨   Viết đề cương chi tiết cho môn học.

3/ Biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập:
 

 Dịch sách.

 Viết sách chuyên khảo.

 Biên soạn giáo trình.
 

 Biên soạn bài giảng, bài tập.

4/ Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành (Theo qui định của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước Việt Nam). Tạp chí trong nước được tính mỗi bài 10 tiết. Tạp chí ngoài nước được tính mỗi bài 20 tiết.

 

5/ Viết bài tham luận báo cáo chuyên đề khoa học tại các hội thảo khoa học. Hội thảo trong nước được tính mỗi bài 10 tiết. Hội thảo ngoài nước được tính mỗi bài 20 tiết.

 

6/ Tham gia các hội đồng khoa học:

 

 Hội đồng nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở. Mỗi lần tham gia được tính 5 tiết.

 Hội đồng thẩm định giáo trình.  
 

 Hội đồng Khoa học cấp Trường.

 

7/ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:  Mỗi đề tài NCKHSV đã hoàn thành và được Hội đồng đánh giá của Trường công nhận được tính 15 tiết.

 

8/ Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

 

9/ Tham gia các cuộc thi học thuật

 

10/ Sinh họat khoa học (xemina) của bộ môn, khoa (có chương trình, nội dung được BGH phê duyệt) : Mỗi bài tham luận được tính 5 tiết.

 

2.2. Thời gian làm công tác nghiên cứu khoa học được qui định trong 1 năm học như sau :

 

  - Giáo sư               : 900 giờ /4,4         »  159 tiết chuẩn

 

  - PGS/ GV chính   : 600 giờ /4,4         » 136 tiết chuẩn

 

  - Giảng viên           : 500 giờ /4,4         » 113 tiết chuẩn

 

Hiệu trưởng nhà trường sẽ điều chỉnh lại khối lượng của định mức trên hoặc chuyển khối lượng định mức NCKH thành định mức giờ giảng trong các trường hợp sau đây:

 

- Nhà trường chưa có điều kiện triển khai công tác NCKH, bản thân giảng viên không đăng ký NCKH hoặc do yêu cầu về khối lượng giảng dạy quá lớn .

 

- Khi có yêu cầu cần thiết, Hiệu trưởng có thể quyết định giảm bớt thời gian giảng dạy đối với một số cán bộ để tăng cường thời gian NCKH hoặc có thể bố trí một số cán bộ dứt hẳn công tác giảng dạy trong 1 học kỳ hoặc 1 năm để làm công tác NCKH.

 

2.3.  Quy trình tổ chức thực hiện đề tài NCKH :

 

Đề tài NCKH cấp Nhà nước và đề tài NCKH cấp Bộ/ Tổng cục được thực hiện theo Qui định của Nhà nước.

 

Dưới đây là quy trình tổ chức thực hiện, nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH cấp Cơ sở :

 

1. Đăng ký‎‎ :

 

- Cá nhân, đại diện nhóm nghiên cứu sẽ đăng ký đề tài NCKH vào tháng 11 hằng năm. Phiếu Đăng ký đề tài cần có đầy đủ ý kiến của Trưởng đơn vị (Khoa, Bộ môn, Phòng), gửi về Phòng QLKH theo Mẫu 1/NCKH-ĐKĐT, nhận mẫu tại phòng QLKH hoặc tải từ trang web: http://www.cos.edu.vn/Đơn vị chức năng/Phòng Quản lý khoa học. (Tải mẫu đăng ký tại đây)

 

- Phòng QLKH tổng hợp danh sách các đề tài đăng ký và trình Hội đồng khoa học trường xét chọn đề tài.

 

- Sau khi có kết quả chọn đề tài của Hội đồng khoa học, Phòng QLKH lập danh sách để BGH phê duyệt và thông báo đến chủ nhiệm đề tài (CNĐT) chuẩn bị Bản thuyết minh đề cương chi tiết đối với các đề tài được duyệt. Thời gian nộp  Bản Thuyết minh đề cương chi tiết đề tài chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ra thông báo.

 

2. Xét duyệt đề cương chi tiết (ĐCCT)

 

- Chủ nhiệm đề tài nộp Bản thuyết minh đề cương chi tiết cho Phòng QLKH (theo Mẫu 2/NCKH.ĐCCT nhận tại Phòng QLKH hoặc tải từ trang web).

 

- Phòng QLKH tiến hành thủ tục thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương. Thời điểm họp xét đề cương chậm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương.

 

·     Lưu ý: đối với các đề tài có thực hiện nội dung điều tra, phỏng vấn, dự giờ,... CNĐT phải thiết kế sẵn bản phiếu câu hỏi, phiếu điều tra, phiếu dự giờ,.… và phải nộp kèm bản thuyết minh đề cương chi tiết. 

 

3. Chỉnh sửa Đề cương chi tiết, ký hợp đồng  thực hiện đề tài

 

- Sau buổi họp Hội đồng xét duyệt đề cương, Phòng QLKH thông báo đến các CNĐT ý kiến đóng góp của Hội đồng xét duyệt đề cương (có kèm theo Biên bản họp) và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh. Bản Đề cương hoàn chỉnh  nộp lại cho phòng QLKH chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ra Thông báo ý kiến đóng góp của Hội đồng xét duyệt đề cương.

 

- Sau khi nhận được Đề cương hoàn chỉnh, phòng QLKH sẽ tiến hành các thủ tục và trình Hiệu trưởng ký hợp đồng NCKH với CNĐT. Hợp đồng được làm thành 04 bản: CNĐT giữ  01 bản, phòng Tài vụ lưu 01 bản và phòng QLKH lưu 02 bản.

 

·     Lưu ý: Sau khi ký hợp đồng NCKH, CNĐT được phép tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài làm nhiều đợt, nhưng tổng kinh phí của các đợt cộng lại không được phép vượt quá 2/3 tổng kinh phí được cấp.

 

·     Thủ tục tạm ứng kinh phí đề tài:

 

+ CNĐT ghi đầy đủ các chi tiết yêu cầu trong bản “Đề nghị tạm ứng” (nhận tại phòng Tài vụ) và nộp về phòng QLKH để có ý kiến xác nhận về tiến độ thực hiện đề tài để phòng Tài vụ và BGH có cơ sở xem xét quyết định cho tạm ứng.

 

+ CNĐT liên hệ trực tiếp với Phòng Tài vụ để tạm ứng kinh phí .

 

4. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

 

CNĐT báo cáo tiến độ thực hiện đề tài vào cuối tháng 5 và tháng 9 theo Mẫu 3/NCKH.BCTĐ do phòng QLKH cung cấp hoặc tải tại trang web.

 

5. Thẩm định và nghiệm thu đề tài 

 

- Khi hoàn thành đề tài nghiên cứu (không chậm hơn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng NCKH), CNĐT có trách nhiệm nộp 07 bản báo cáo kết quả nghiên cứu, 07 bản báo cáo tóm tắt và các sản phẩm tài liệu liên quan về phòng QLKH. 

 

- Phòng QLKH tiến hành thủ tục thành lập Hội đồng Nghiệm thu đề tài. Hội đồng Nghiệm thu cấp Trường gồm 07 thành viên, trong đó có ít nhất 04 thành viên là các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực của đề tài. Hội đồng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, 02 Phản biện và 02 uỷ viên khác, trong đó có ít nhất 1 Phản biện là người ngoài trường.

 

- Thời điểm họp Hội đồng Nghiệm thu chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định thành lập Hội đồng Nghiệm thu.

 

- Khi đề tài được nghiệm thu, CNĐT sẽ hoàn chỉnh đề tài theo ý kiến đóng góp của Hội đồng Nghiệm thu và nộp về phòng QLKH 02 quyển báo cáo hoàn chỉnh đóng bìa cứng, 01 đĩa mềm hoặc CD chứa file kết quả đề tài và các sản phẩm (nếu có). Thời gian nộp không quá 10 ngày kể từ ngày đề tài được nghiệm thu.  Phòng QLKH trình Hiệu trưởng ký Quyết định nghiệm thu đề tài và Thanh lý hợp đồng. CNĐT tiến hành thanh quyết toán kinh phí đề tài với phòng  Tài vụ.

 

- Kết quả đề tài sẽ được lưu trữ tại Thư viện, phòng QLKH .

 

6. Hồ sơ thanh toán kinh phí thực hiện đề tài:

 

+ Hợp đồng NCKH;

 

+ Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu;

 

+ Biên Bản họp hội đồng nghiệm thu .

 

+ Quyết định nghiệm thu đề tài và Thanh lý hợp đồng.

 

+ Dự toán kinh phí của đề tài (theo mẫu)

 

2.4. Định mức tài chính :

 

- Đề tài NCKH cấp Nhà nước, Cấp Bộ/ Tổng cục thực hiện theo qui định của Nhà nước.

 

- Đề tài NCKH cấp cơ sở, ngoài phần được thanh toán 113 tiết (theo đơn giá trung bình căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ của tổng số thành viên tham gia đề tài), còn được cấp kinh phí 5.000.000 đ (năm triệu đồng) để thực hiện. Việc xây dựng dự toán thực hiện đề tài và các thủ tục tạm ứng, thanh toán kinh phí này do Phòng QLKH hướng dẫn và cung cấp mẫu.

 

III. Quy định về cách thức tổ chức biên soạn đề cương, giáo trình,  bài giảng các môn học Và ĐịNH MứC THANH TOáN

 

3.1. Xét duyệt danh sách tác giả:

 

- Căn cứ kế hoạch xây dựng giáo trình môn học hàng năm, các Khoa (Bộ môn) lập danh sách giáo trình môn học cần biên soạn, chỉnh sửa theo chương trình khung đã qui định, kèm theo tác giả đảm nhiệm biên soạn và gửi lên Phòng Quản lý Khoa học (QLKH  ).

 

- Phòng QLKH  tập hợp danh sách trình Ban Giám hiệu xét duyệt.

 

3.2. Viết Đề cương chi tiết môn học :

 

- Căn cứ chương trình khung đã được duyệt, các tác giả viết Đề cương chi tiết môn học theo mẫu số 4 của Bộ GD&ĐT.

 

- Sau khi đã hoàn chỉnh, các đơn vị tổ chức nghiệm thu Đề cương chi tiết môn học tại cơ sở, thành phần gồm:  Toàn bộ giảng viên của đơn vị, đại diện Hội đồng khoa học (HĐKH), đại diện  phòng QLKH .

 

- Biên bản nghiệm thu và Đề cương chi tiết môn học sau khi đã chỉnh sửa gửi về Hội đồng Khoa học (qua phòng QLKH) xem xét,trình Ban Giám Hiệu duyệt.

 

- Đơn giá viết Đề cương chi tiết môn học được tính như sau :

 

  1) Với môn học hoàn toàn mới : 25.000 đ /tiết

 

  2) Với môn học viết lại dựa trên giáo trình TCCN đã có : 15.000 đ / tiết

 

3.3. Biên soạn Bài giảng , Giáo trình, Bộ bài tập :

 

  - Căn cứ Đề cương chi tiết đã được duyệt, các tác giả thực hiện việc soạn Bài giảng hoặc Giáo trình hoàn chỉnh.

 

  - Đối với Bài giảng, Bộ bài tập sau khi đã có sản phẩm, đơn vị tổ chức nghiệm thu tại cơ sở, thành phần nghiệm thu bao gồm toàn bộ giảng viên của đơn vị, đại diện HĐKH,  đại diện phòng QLKH.

 

  - Sau khi nghiệm thu tại cơ sở và đã biên tập lại, các đơn vị gửi bản thảo,  biên bản nghiệm thu lên HĐKH (qua phòng QLKH).

 

  - Đối với Giáo trình, sau khi đã biên soạn hoàn chỉnh, tác giả gửi bản thảo và đĩa mềm/file văn bản lên Phòng QLKH. Phòng QLKH tập hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiệm thu cấp trường.  Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm một số nhà giáo có uy tín trong và ngoài trường (có phản biện).

 

- Đơn giá cụ thể như sau :

 

1) Bài giảng cao đẳng viết mới (Chưa có trong chương trình Trung học): 50.000 đ/tiết

 

2) Giáo trình cao đẳng viết mới: 100.000 đ/tiết

 

3) Giáo trình cao đẳng được viết trên cơ sở bài giảng hoặc giáo trình đã có trong chương trình Trung học : 65.000 đ/tiết.

 

4) Bài giảng TCCN mới : 45.000 đ tiết

 

5) Giáo trình TCCN viết mới : 65.000 đ/tiết

 

6) Giáo trình TCCN viết lại trên cơ sở giáo trình, bài giảng cao đẳng đã có, hoặc các giáo trình Cao đẳng, TCCN sửa chữa, biên tập lại để xuất bản được tính bằng 30% giáo trình viết mới.

 

7) Bộ bài tập cho mỗi học phần cao đẳng (Soạn theo chương, mỗi chương bao gồm 1 số bài giải mẫu và một số bài tập có đáp án hoặc hướng dẫn):100.000 đ/tiết  x số tiết bài tập qui định trong đề cương chi tiết môn học.

 

 8) Bộ bài tập cho mỗi học phần TCCN(Soạn theo chương, mỗi chương bao gồm 1 số bài giải mẫu và một số bài tập có đáp án hoặc hướng dẫn): 65.000 đ/tiết  x số tiết bài tập qui định trong đề cương chi tiết môn học.

 

3.4. Định mức đối với các thành viên tham gia nghiệm thu:

 

1) Cấp Khoa (Bộ môn )   :  25.000 đ/ người/buổi

 

2) Cấp trường :

 

- Phản biện  là cán bộ trong trường : 200.000 đ

 

- Phản biện  là cán bộ ngoài trường : 400.000 đ

 

- Chủ tịch Hội đồng, Thư ký, báo cáo viên :  100.000 đ

 

- Các thành viên khác:  50.000 đ

 

3.5. Yêu cầu sản phẩm:

 

- Đề cương chi tiết, Giáo trình, Bài giảng, Bộ bài tập  khi nộp phải được in 1 mặt trên giấy A4, kiểu chữ Vntime hoặc Times New Roman, cỡ chữ  14, lề trái 3cm, các lề còn lại là 2 cm, giãn dòng 1.2.

 

- Bài giảng, Giáo trình, Bộ bài tập sau khi được nghiệm thu sẽ được tiến hành in tại trường hoặc NXB và đưa vào sử dụng.

 

- Thủ tục thanh toán : Nghiệm thu bài giảng cấp Khoa, bộ môn do Đơn vị thực hiện; Nghiệm thu cấp trường do Phòng QLKH thực hiện. Các văn bản dùng để làm cơ sở thanh toán bao gồm : Giáo trình, bài giảng đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, đĩa mềm/ file văn bản giáo trình, biên bản hội nghị nghiệm thu, danh sách nhận tiền của các thành viên, phiếu đề nghị duyệt chi theo mẫu.

 

IV. Điều kiện thực hiện :

 

Quy định này được áp dụng từ năm học 2010 - 2011. Thường trực Hội đồng khoa học có trách nhiệm giúp Ban Giám Hiệu hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có điều gì chưa phù hợp, các đơn vị, cá nhân gửi ý kiến cho Ban giám hiệu bằng văn bản qua phòng QLKH. Ban Giám Hiệu sẽ xem xét giải quyết, điều chỉnh.

Hiệu trưởng

(đã ký)

ThS.  Nguyễn Ngọc Tú


Thống kê truy cập