Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT15/12/2009


Thực hiện công văn số 9535/ BGD ĐT - KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/TT-BGD ĐT, Trường Cao đẳng Thống kê ( thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xin báo cáo các nội dung chính như sau:


     TỔNG CỤC THỐNG KÊ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 556 /QĐ-CĐTK                                Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2009

V/v: Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế

 công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học

 theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT.     

           
Kính gửi:  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     Thực hiện công văn số 9535/ BGD ĐT - KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/TT-BGD ĐT, Trường Cao đẳng Thống kê ( thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xin báo cáo các nội dung chính như sau:


     1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:


     a. Các chuẩn đầu ra đã công bố:
     * Các chuyên ngành đào tạo hệ Cao đẳng chính quy:
     - Chuyên ngành Thống kê Kinh tế Xã hội;
     - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;
     - Chuyên ngành Tin học Kinh tế.
      Ngày quyết định công bố: tại Quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07.6.2005.
     - Chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh:
      Ngày quyết định công bố: tại Quyết định số 554/QĐ-CĐTK ngày 12.12.2009.
     * Các chuyên ngành đào tạo hệ TCCN chính quy:
     - Chuyên ngành Thống kê – Kế toán tổng hợp:
     Ngày quyết định công bố: tại Quyết định số 11/QĐ-CĐTK ngày 10.01.2006.
     * Địa chỉ trang thông tin của Trường: www.cos.edu.vn


     b. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm
     Qua số liệu khảo sát sinh viên ra trường có việc làm của phòng Công tác HSSV thì tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cụ thể như sau:
 
     *Tình hình HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm:
     - Có việc làm đúng ngành đào tạo:                    90%
     - Có việc làm không đúng ngành đào tạo:          3%  
     - Chưa có việc làm                                                   2%
     - Đang theo học chuyên ngành cao hơn:            5%
     Riêng chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh: Hiện tại mới đang đào tạo năm đầu tiên nên chưa có số liệu.


     c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục
     Hiện nay, nhà trường đang thực hiện công tác tự đánh giá, thu thập tài liệu minh chứng. Mục tiêu của Trường:
     + Năm học 2009 – 2010 hoàn thành công tác tự đánh giá, 
     + Năm học 2010-2011 đề nghị đánh giá ngoài.


     2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:


     a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: 96.
     - Cụ thể  theo số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo như sau:
     (Theo biểu mẫu 23 Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT- Phụ lục số 01)
     * Số sinh viên/1 giảng viên chia theo ngành đào tạo
     - Căn cứ số lượng sinh viên và giảng viên thực tế của Trường thì hiện tại tỷ lệ số sinh viên/ 1 giảng viên của Trường là: 19 sinh viên/ 1 giáo viên.


     b. Cơ sở vật chất: Số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng:
     (Theo biểu mẫu 22 Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT- Phụ lục số 02)


     3. Công khai thu chi tài chính:


     a. Thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009- 2010):             

      - Tổng số: 2.800.000.000đ.


     b. Các nguồn thu khác của Trường (ngoài học phí và các khoản thu khác từ người học):
     + Tổng thu: 500.000.000đ, trong đó:
     - Thu từ liên kết đào tạo: 350.000.000đ
     - Thu khác:                      150.000.000đ


     c. Ngân sách nhà nước cấp năm 2009:
     + Kinh phí thường xuyên:                     6.340.000.000đ, trong đó:
     -  Kinh phí hạn mức:                             5.040.000.000 đ
     - Chương trình mục tiêu:                     1.300.000.000 đ
     + Đầu tư XDCB (Ký túc xá HSSV):     17.100.000.000đ


     d. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp:
     (Số liệu cụ thể được thể hiện tại phụ lục số 3a,3b,3c)


     đ. Thu nhập bình quân/1tháng/người năm 2008:
     + Bình quân 1 giảng viên: 4.300.000đ
     + Bình quân 1 cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ: 3.700.000đ   


     e. Uớc thu nhập bình quân/1tháng/người năm 2009:
     + Bình quân 1 giảng viên: 4.600.000đ
     + Bình quân 1 cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ: 4.000.000đ.


     4. Về hình thức và địa điểm công khai:
     Nhà trường thực hiện công khai các nội dung trên dưới hình thức:
     + Trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.cos.edu.vn
     + Đã in đầy đủ và phổ biến các nội dung trên đối với các đơn vị theo quy định.  
     Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
     - Vụ KHTC
     - Vụ GD-ĐH
     - Thanh tra                                                                TS. Chu Thế Mưu
     - Cục Nhà giáo và cán bộ QLCSGD
     - Cục Khảo thí và KĐCLGD                                               (đã ký)
     - Cục CNTT
     - Văn phòng Bộ
     - Các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường
     - Lưu VT, TCHC

Biểu mẫu 22, 23, phụ lục 3c (Xem tại đây)

Phụ lục 3a (Xem tại đây)

Phụ lục 3b (Xem tại đây)

 


Thống kê truy cập